Zmiany w Kodeksie

Zmiany w Kodeksie

W Kodeksie postępowania dla jednostek oświatowych wprowadzono następujące zmiany:

  1. W punkcie 2.5. Kodeksu wykreślono ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  2. W punkcie 3.3. Kodeksu wykreślono punkt 3.3.8. – monitoring wizyjny, który jako czynność przetwarzania, został ujęty dwukrotnie.
  3. W punktach 4.1.1  oraz 4.1.2. Kodeksu, w zapisach wynikających z art. 13 ust. 1 lit a) oraz
    z art. 14 ust. 1 lit a) RODO, wykreślono wymóg dotyczący obowiązku podawania w klauzuli informacyjnej imienia i nazwiska dyrektora szkoły.
  4. W punkcie 4.1.1 Kodeksu w zapisach dotyczących celu przetwarzania, dodano cel o brzmieniu „celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.
  5. W punkcie 4.1.1 Kodeksu w zapisach dotyczących postaw przetwarzania dodano przesłanki do przetwarzania danych szczególnych kategorii.
  6. W załączniku nr 2 do Kodeksu – Rejestr czynności przetwarzania – w przetwarzaniu pod numerem wpisu 21, dodano jako podstawę przetwarzania: ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Next Post