Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach oświatowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach oświatowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zgłoszony problem dotyczył wątpliwości występowania przetwarzania danych osobowych
w jednostkach oświatowych (poz. 24 rejestru czynności przetwarzania w Kodeksie) – czyli przetwarzania danych osobowych przez placówki oświatowe, w ramach udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom. Wątpliwości uzasadniono orzecznictwem:

  1. Wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18.07.2008 r. II SA/Ke 270/08
  2. Wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2008 r. III SA/Łd 94/08
  3. Wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2007 r. IV SA/Wr 265/07

oraz 

  1. Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4132.148.2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

 

Wszystkie z przytoczonych wyżej wyroków sądów oraz rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyły sporów o charakterze kompetencyjnym. Organy nadzorcze kwestionowały zgodność
z prawem uchwał Rad Miejskich ws. udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom, w których to kompetencje Rady Miejskiej interpretowane były w sposób rozszerzający w stosunku do przyznanych im kompetencji wynikających z przepisu art. 72 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.  Organy nadzorcze zakwestionowały prawo do stanowienia przez Rady Miejskie w drodze uchwały: górnej granicy wysokości świadczeń, delegowania kompetencji w zakresie przyznawania świadczeń dyrektorom szkół oraz możliwości wystąpienia o przyznanie takiego świadczenia przez radę pedagogiczną dla konkretnego nauczyciela lub nauczyciela emeryta / rencisty, a także tworzenia na poziomie jednostek oświatowych komisji, których zadaniem byłoby gromadzenie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia.

W przytoczonych orzeczeniach sądowych przyznano rację organom nadzorczym.

Jednakże, wyszczególnione wyższej orzeczenia i rozstrzygniecie nadzorcze, w żaden sposób, nie wyłączają możliwości wykonywania czynności o charakterze techniczno–organizacyjnym na poziomie jednostek oświatowych, które pełnią obecnie, lub pełniły w przeszłości, rolę pracodawcy dla beneficjenta pomocy zdrowotnej.

Przy rozstrzygnięciu tej kwestii powstanie również pytanie, jakie relacje będą miały miejsce pomiędzy organami przetwarzającymi dane osobowe? Wydaje się, że najwłaściwszą relacją będzie relacja ADO→ ADO. Świadczenia przyznawane nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej należą do tych wynikających ze stosunku pracy. Dane osobowe gromadzone przez pracodawcę (dyrektora szkoły) w ramach trwającego stosunku pracy (lub w przypadku emeryta/rencisty, którego stosunek pracy ustał) sprawią, że np. dokonanie czynności wypłaty świadczenia będzie jego zadaniem i nie będzie wymagało powierzania żadnych danych.
A zatem, zgodnie z kompetencjami przyznanymi przez ustawodawcę, organ prowadzący będzie określał rodzaje świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania, zaś dyrektor szkoły będzie dokonywał wypłaty świadczenia na rachunek bankowy, dokonując tym samym czynności z zakresu prawa pracy. Dodatkowym uzasadnieniem do dokonywania tej czynności za pośrednictwem dyrektora szkoły jest posiadanie przez niego informacji, które pozwolą na naliczenie w sposób właściwy podatku dochodowego od osób fizycznych ([1]), gdyż to właśnie on posiada wiedzę na temat wypłacanych dotąd świadczeń o podobnym charakterze i osiągnięcia limitu, do którego świadczenia te są zwolnione z podatku.

[1] A. Barański, M. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Karta Nauczyciela – Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 406

  • Prev Post
  • Next Post